FANDOM


Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng là tuyệt học của Hoàng Dược Sư đảo chủ Đào Hoa Đảo.

"Hoa Đào Ảnh Lạc Phi Thần Kiếm, Bích Hải Triều Sinh Án Ngọc Tiêu." Đây là câu thơ mà Hoàng Dược Sư dùng để nói lên võ công của mình.

Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng vốn là là đem kiếm pháp hóa vào bên trong chưởng pháp mà thành. Muốn luyện thật một môn chưởng pháp, trước tiên cần lĩnh hội trong đó ý cảnh, trước tiên luyện kiếm pháp sau mới luyện chưởng pháp. Khi xuất thủ mỗi chiêu chưởng pháp đều mang theo kiếm ý, kiếm pháp hóa vào chưởng pháp tấn công, xuất chưởng lăng lệ ác liệt như kiếm, chiêu số giả tưởng, hai tay huy động, bốn phương tám hướng đều là chưởng ảnh, năm hư một thực hoặc tám hư một thực, đúng như cuồng phong chợt lên trong rừng đào, vạn hoa đủ rơi. Hư chiêu cố là dụ địch nhiễu địch, nhưng đến lâm trận thời điểm, năm hư tám hư cũng đồng đều có thể biến đổi là thật chiêu.Ghi chúSửa đổi

Trong bản sửa đổi năm 2003, Kim Dung đã đổi tên Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng thành Đào Hoa Lạc Anh Chưởng.